Keski-Uudenmaan Teatteri käsittelee henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

KUT ry tietosuojaseloste.

 REKISTERINPITÄJÄ 

Keski-Uudenmaan Teatterinkannatusyhdistys ry. 0881897-4
Kauppakaari 8
04200 Kerava
Jäljempänä rekisterinpitäjästä käytetään lyhennettä ”KUT”. 

HENKILÖTIEDOT

KUT kerää henkilötietoja lippuvarauksiin sekä kohdennettuun markkinointiin. Pyrimme minimoimaan kerättävän tiedon määrän ja tiedon säilytysajan. Ilman viranomaiset velvoitetta, emme luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi kolmansille osapuolille muussa kuin edellä mainitussa tarkoituksessa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

KUT:n henkilötietorekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • syntymäaika
  • sukupuoli
  • kieli
  • rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot, kun rekisteröity edustaa yhteisöä
  • rekisterinpitäjän muiden palveluiden käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen, lehden tai tapahtumamuistutuksen tilaamista koskevat tiedot sekä lippujen ostamiseen liittyvien lisäpalveluiden, kuten esim. lipputurva-palveluiden, hyödyntämiseen liittyvät tiedot
  • suoramarkkinointiluvat – ja kiellot
  • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö
  • asiakkaan antamat tiedot KUT:n käyttöön

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja KUT:n esityksiin, rekisteröitynyt KUT:n uutiskirjeen tilaajaksi ja/tai osallistunut KUT:n asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai markkinointikampanjoihin.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden varaaminen ja toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää KUT:n omassa toiminnassa kuten uutiskirjeiden sekä tarjousten lähettämisessä asiakkaalle.

HENKILÖTIEDON KÄSITTELIJÄT

KUT käyttää seuraavia yhteystyökumppaneita henkilötietojensa käsittelijöinä:
Lippupiste Oy Helsinki, Televisiokatu 4 A 00240 Helsinki
Krapihovi Oy, Rantatie 2 04310 Tuusula

VAATIMUKSET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÖILLE

Henkilötietojen käsittelijä ei saa käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia ilman rekisterinpitäjän erityistä tai yleistä kirjallista ennakkolupaa. Kun kyse on kirjallisesta ennakkoluvasta, henkilötietojen käsittelijän on tiedotettava rekisterinpitäjälle kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista, ja annettava siten rekisterinpitäjälle mahdollisuus vastustaa tällaisia muutoksia. (Tietosuoja-asetus 28. artikla 2. kohta)

Käsittelijöiden tulee varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. (Tietosuoja-asetus 28. artikla 3. kohta b.)

Käsittelijät ovat myös sopimuksin ja rekisterinpitäjän antamien kirjallisten käsittelyohjeiden avulla opastettuja noudattamaan EU tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain vaatimuksia. Heidän henkilöstöään on sopimuksin vaadittu kouluttamaan annettujen ohjeiden vaatimusten tasolle.

 TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä toimii asiakas. Henkilötietorekisterin ylläpidosta vastaa KUT:n henkilöstö.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä pyyntöä tai lupaa, ellei laki muuta edellytä. Tietoja voidaan luovuttaa KUT:n yhteistyökumppaneille jotka on lueteltu kohdassa HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietotietorekisteriä päivitetään säännöllisesti. Henkilötietojen elinkaari noudattaa tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Tiedot kerätään, käsitellään, hallinnoidaan sekä poistetaan asianmukaisesti. Rekisterit läpikäydään viiden (5) välein jolloin ei-relevantit asiakastiedot poistetaan ja tiedot tuhotaan asiaan kuuluvalla tavalla.

TURVAKIELTO

Mikäli maistraatti on määrännyt henkilöä koskevien tietojen luovutusrajoituksesta ja rajoituksesta on ilmoitettu KUT:lle, saa tietoja luovuttaa vain viranomaiselle.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot KUT:n rekistereistä. Pyyntö on toimitettava KUT:lle kirjallisena tai sähköisenä ja siitä on käytävä ilmi tarpeelliset identifiointitiedot. KUT:n on poistettava kaikki henkilöä koskevat tiedot omista tietokannoistaan 30 päivän kuluessa pyynnöstä, sekä pidettävä jatkoa ajattelen rekisteriä henkilöistä jonka tietoja ei saa kerätä.

TEKNISET TURVATOIMET

Henkilötietorekisteri on tallennettu KUT:n tietokantaan. Tietokoneet, joista on pääsy tietokantaan, on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain KUT:n henkilöstöllä.

YHTEYSHENKILÖ

Niina Juutilainen
Puh. +358 044 3630037
Sähköposti: niina.juutilainen@kut.fi